Amigas

Callanova metoda

Anglicky nebo španělsky až 4 x rychleji

Co je to Callanova metoda?

Callanova metoda = unikátní způsob výuky angličtiny nebo španělštiny jako cizího jazyka. Tento systém studia vyvinul pan Robin Callan v 60. letech 20. století na univerzitě Cambridge ve Velké Británii. Vyvíjel ji 10 let a dalších 5 let ji testoval.

Patří mezi tzv. přímé metody, která vychází z předpokladu, že výuka jazyka je reflexivní proces. Tradiční metody přitom předpokládají, že jazyk je potřebné učit se pracným memorováním.

V současné době vyučuje touto metodou více než 600 registrovaných škol ve 28 zemích po celém světě. Tento efektivní systém výuky jazyka se stal mezinárodně respektovaný a díky dlouhodobým úspěchům ji používají i velké zahraniční společnosti při výuce angličtiny svých zaměstnanců.

Pro koho je tato metoda určena?

Callanova metoda je vhodná pro všechny typy studentů i pro všechny účely studia, dosahuje vynikajících výsledků jak u dětí tak u starších lidí až do úrovně Cambridge English: First (FCE). Pokročilí se rozmluví a odbourají strach mluvit. Začátečníky motivuje výrazně rychlý pokrok v komunikaci, kterého dosahují. „I ten nejpomalejší student Callanovy metody je rychlejší než student jiné metody.“

Jak funguje Callanova metoda?

Callanova metoda je založena na jednoduchém principu otázek a dlouhých odpovědí, pomocí kterých se učí. Lektor/ka vede tzv. kontrolovanou konverzaci, kdy klade otázky a student na ně odpovídá.

Studenti jsou „nuceni“ mluvit anglicky nebo španělsky už od první hodiny.

Zároveň opakuje každou lekci tolikrát, než všichni studenti rozumí otázkám, když mluví vysokou rychlostí. Metoda klade důraz na důsledné opakování a rozvíjení rychlých a pohotových reakcí při používání řeči.

Cílem je plynulé mluvení bez přemýšlení stejně jako v rodném jazyce. Pomocí této metody se lze naučit anglicky nebo španělsky skutečně až 4 x rychleji. 

VÍCE INFORMACÍ O VÝUCE

Ve třídě je maximálně 10 studentů. Během jednoho vyučovacího bloku student slyší a mluví 4x více než v tradiční hodině výuky cizího jazyka. Vyučování je rozděleno do několika částí:

 1. formou otázky – odpovědi lektor/ka vysvětlí nové slovo, vazbu či jiný gramatický jev a následně klade otázky obsahující nové učivo, na které student s jeho/její pomocí odpovídá (cca 20% výuky)
 2. pro osvojení slovní zásoby, větných spojení nebo gramatického jevu se v dalších hodinách vše opakuje (opakovací část je nejdelší a zabírá přibližně 60 % výuky)
 3. cca 10% výuky se student/ka učí číst a správně vyslovovat vše, co již umí aktivně použít v mluvené formě
 4. pro hlubokou fixaci a rozvoj psaného projevu se dalších 10% výuky píší diktáty obsahující vše, co se již student naučil

U běžných metod potřebuje student pro úspěšné abslovování Cambridgeských zkoušek 175 vyučovacích hodin v případě Cambridge English: Key (KET).

U zkoušky Cambridge English: Preliminary (PET) se doporučuje 350 vyučovacích hodin v případě Cambridge English: First (FCE) 640 vyučovacích hodin. Pomocí Callanovy metody mu bude stačit čtvrtina času, což znamená 40 hodin a absolvování 4 stupńů/Stages pro složení zkoušky Cambridge English: Key (KET), 80 hodin a absolvování 6 stupňů/Stages pro Cambridge English: Preliminary (PET) a 160 hodin a absolvování 12 stupňů/Stages pro zkoušku Cambridge English: First (FCE).

Po dokončení všech dvanácti úrovní Callanovy metody, bude totiž znát přes 5 600 nejvíce používaných slovíček v anglickém jazyce.

Po úspěšném abslovování výše uvedeného počtu hodin nabízíme všem našim studentům písemnou záruku, že složí danou mezinárodně uznávanou zkoušku Cambridge. Studenti angličtiny pomocí Callanovy metody mají totiž u zkoušek Cambridge úspěšnost až 95%, nikoliv pouze 70% jako při jiných metodách.

Pokud náš student zkoušku nesloží, pak mu garantujeme další 4 měsíční kurz, to je 28 vyučovacích hodin zdarma.

 • automaticky se soustředíte na 100% na samotný jazyk a buduje se Vám tak potřebný reflex
 • vyučování probíhá formou rychlých otázek a odpovědí, kdy nemáte čas přemýšlet nebo se dívat z okna
 • v hodinách konverzujete 4 x více, než při jiných formách výuky, hodiny jsou dynamické a zábavné
 • aktivní přístup v hodinách – opak způsobu výuky, kdy mluví především lektor/ka a Vy si potichu děláte poznámky (při pasivním způsobu se pak těžko soustředíte až nudíte a učení jde velmi pomalu)
 • základy Callanovy metody – otázka, odpověď, opakování – to je přístup doporučovaný psychology a učí Vás „myslet v cizím jazyce“
 • důraz je kladen na schopnost mluvit, porozumění a odbourání strachu hovořit anglicky
 • tzv. falešní začátečníci budou tentokrát začínat skutečně naposledy
 • lektor/ka na Vás mluví už od začátku velice rychle, používá dynamickou komunikativní mimiku, aby Vás vtáhl/a do aktivní komunikace a zároveň Vás neustále pobízí, abyste odpovídali rychle a automaticky (tím Vás připravuje pro praxi – bez problémů porozumět a následně reagovat „bez zbytečného přemýšlení“)
 • nemáte čas na přemýšlení, jak správně gramaticky sestavit větu, správné odpovědi jsou předem dané
 • gramatika je součástí vyučování, ale vyučujeme ji přirozenou cestou = použitím ve větě
 • vše přichází v pravý čas a studenti nemusí ztrácet čas pokusy o zvládnutí složité látky, na kterou ještě nejsou připraveni
 • lektor/ka se věnuje každému studentovi na 100%, nepraktikuje odpočinkovou „práci ve dvojicích“
 • chyby jsou okamžitě lektorem opravovány a Vy je musíte správně zopakovat, abyste si špatné výrazy nebo nesprávnou výslovnost nestačil/a zafixovat
 • v mluveném projevu jste nuceni mluvit ve zkrácených tvarech, v psaném projevu pak v prodloužených
 • protože jedním z cílů Callanovy metody je přimět studenty mluvit, musí lektoři v hodinách udržet Vaši pozornost a stimulovat Vaši paměť
 • maximální využití každé minuty Vaší zaplacené výuky – žádné ticho ani zdlouhavé doplňování cvičení
 • metoda zajišťuje postupné rozšiřování slovní zásoby a gramatiky, studenti nejsou nikdy rozptylováni neobvyklými nebo komplikovanými slovy a soustřeďují se na zvládnutí základů anglického jazyka
 • Callanovu metodu lze přirovnat k přesnému inženýrství, je to složitý výrobek k jednoduchému použití
 • klíčem k úspěchu metody je systematický přístup k výuce anglického jazyka a snaha co nejvíce zapojit samotné studenty, kteří se učí mluvením a posloucháním. Opakování posiluje paměť, zatímco časté kontroly dosažených znalostí zlepšují přesnost vyjadřování
 • minimum domácích úkolů – učíte se intenzivně přímo v hodinách (opakování v další hodině zabere až 60%)

Kurzy angličtiny na naší škole Vás nebudou stresovat, ale bavit a posouvat ve Vašich znalostech dále.