Mezinárodní jazykové zkoušky španělštiny

Mezinárodní zkoušky

(úrovně A1-C2)

španělština D.E.L.E.

Když se učit španělsky, tak ideálně v jazykové škole s příznačným jménem. Naše škola se na výuku španělštiny specializuje a proto každoročně pořádáme přípravné kurzy ke zkouškám DELE. Jedná se především o úrovně B1, B2, C1, C2.

Termíny a aktuální nabídku na tyto kurzy naleznete v odkazech: kurzy španělštiny a speciální kurzy. Diplomy DELE (Diploma de Espańol como Lengua Extranjera) = mezinárodně uznávané oficiální doklady potrzující úroveň znalostí španělštiny jako cizího jazyka.zkoušky španělštiny DELE

Mají mezinárodní platnost a jsou v celém světě uznávané soukromými společnostmi, obchodními komorami i veřejnými a soukromými vzdělávacími institucemi. Jsou vydávané španělským Ministerstvem školství a jeho jménem je předává Instituto Cervantes Praha.

Zkoušky se konají 2x ročně a to vždy v květnu a v listopadu pod záštitou španělského institutu.

Termín zkoušek 2019:

 • květen – pátek 24. (úrovně: A1 escolares, A2/B1 escolares)
 • květen – sobota 25.5. (úrovně: A1, A2, B1, B2, C1, C2)
 • zápis na zkoušku do 27.3.
 • červenec – pátek 12. červenec (úrovně: A2, B1, B2, C1)
 • zápis na zkoušku do 16.5.
 • listopad – pátek 22.11.  (úrovně: A1 escolar, A2/B1 escolares)
 • listopad –  sobota 23.11. (úrovně: A1, A2, B1, B2, C1, C2)
 • zápis na zkoušku do 9. října

Místo konání (Praha): Na Rybníčku 6, 120 00 Praha 2

Ceny pro rok 2019:

 • Úroveň A1, A1 escolar – 1375 Kč
 • Úroveň A2 – 1695 Kč
 • Úroveň A2/B1 escolar – 1950 Kč
 • Úroveň B1 – 1950 Kč
 • Úroveň B2 – 2300 Kč
 • Úroveň C1 – 2750 Kč
 • Úroveň C2 – 2880 Kč

Zkouška se vždy hradí pouze v českých korunách a přepočet na Kč se provádí začátkem ledna. Výhody při podávání přihlášky našich studentů přes jazykovou školu Amigas:

 • nižší částka za danou zkoušku
 • možnost platby v hotovosti nebo na účet
 • zaslání Vaší přihlášky na Institut Cervantes Praha zdarma

Potřebné doklady:

 • vyplněnou přihlášku (2 části – “pro kandidáta” a “pro institut” (k vyzvednutí v kanceláři Amigas)
 • kopie OP
 • potvrzení o provedení platby

Institut Cervantes následně zašle 2 potvrzené a vyplněné formuláře. Formulář “pro kandidáta” se opět podepíše a zasílá zpět. Na základě této skutečnosti je následně zaslána pozvánka ke zkoušce včetně všech dalších informací.

Obecné rozdělení zkoušek DELE podle Evropského referenčního rámce pro jazyky

A1 – začátečníci – dokládá, že ovládáte jazyk natolik, že si dokážete poradit v jednoduchých situacích týkajících se bezprostředního okolí a běžných každodenních témat.

A2 – Dokládá, že ovládáte španělštinu natolik, že dokážete porozumět větám a často používaným výrazům, které se Vás bezprostředně týkají (např. velmi základní osobní + rodinné informace, nakupování, místopis, zaměstnání).

B1 – středně pokročilí – (DELE Nivel Inicial) – dokládá, že ovládáme španělštinu natolik, že dokážeme porozumět a odpovídajícím způsobem reagovat na nejobvyklejší situace všedního života a v základní podobě sdělit svá přání a potřeby.

B2 – středně pokročilí – (DELE Nivel Intermedio) – dokládá, že ovládáme španělštinu natolik, že si dokážeme poradit v běžných situacích všedního života a v případech, které nevyžadují zvláštní a hlubší osvojení jazyka.

C1 – pokročilí – dokládá, že dokážete ve španělštině porozumět široké škále rozsáhlých obtížnějších textů a rozpoznat v nich i implicitní významy. Dokážete se vyjadřovat plynule a spontánně, aniž by vám hledání odpovídajících výrazů působilo viditelné obtíže.

C2 – velmi pokročilí (DELE Nivel Superior) – dokládá, že ovládáme jazyk natolik, že si dokážeme poradit v situacích vyžadujících hlubší znalost a ovládání jazyka včetně znalostí kulturních zvyklostí, které jeho prostřednictvím prokazujeme.

DELE (INTERMEDIO) B2 – podrobný popis zkoušky (5 částí)

1. část zkoušky Porozumění čtenému textu (60 minut): Student vybere správnou odpověď na 12 otázek vzahujících se ke 4 textům. Rozsah těchto textů nepřekročí 450 slov.

2. část zkoušky Písemný projev (60 minut): Student napíše osobní dopis a slohovou práci. Každý text musí obsahovat 150 – 200 slov.

3. část zkoušky Gramatika a slovní zásoba (60 minut): Student provede dvě následující cvičení: 1. neúplný text s 20 mezerami doplní správnou odpovědí ze 3 možných variant, 2. doplní správnou odpověď u 40 krátkých dialogů.

4. část zkoušky Poslech (30 minut): Student odpoví na 12 otázek a vybere správné odpovědi, které budou vycházet z 4 nahrávek. Nahrávky se budou skládat z oznámení, zpráv, rozhovorů a pohovorů.

5. část zkoušky Ústní vyjadřování (10-15 minut): Student bude se zkušební komisí udržovat rozhovor o délce 10-15 minut.

DELE (SUPERIOR) C2 – podrobný popis zkoušky (5 částí)

1. část zkoušky Porozumění čtenému textu (60 minut): Student provede dvě následující cvičení: 1. správně odpoví na 9 otázek týkající se 3 textů. Rozsah těchto textů nepřekročí 800 slov, 2. spojí úryvky textů.

2. část zkoušky Písemný projev (60 minut): Student napíše dopis na téma z nesoukromé oblasti a slohovou práci. Každý text musí obsahovat 150 – 200 slov.

3. část zkoušky Mluvnice a slovní zásoba (60 minut): Student provede tři následující cvičení: 1. neúplný text s 20 mezerami doplní jednou správnou odpověďí ze 3 nabízených možností, 2. doplní 35 vět, 3. najde 5 gramatických chyb v jednom nebo několika krátkých textech.

4. část zkoušky Poslech (30 minut): Student odpoví na 16 otázek a vybere správné odpovědi, které budou vycházet ze 4 nahrávek. Nahrávky se budou skládat z rozhovorů mezi 2 účastníky, komentářů a zpráv odvysílaných různými sdělovacími prostředky.

5. část zkoušky Ústní vyjadřování (10-15 minut): Student bude se zkušební komisí udržovat rozhovor o délce 10-15 minut.